Problem with SpamAssassin

classic Classic list List threaded Threaded
20 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
id=[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

MailScanner.zip (971K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jeremymcs
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jeremymcs
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103
Remove the README file from conf dir in MailScanner

Also you need to use the old /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigSQL.pm

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 5:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
What means "the old"? Now i have patched ConfigSQL.pm.

After remove README i have this same problem, but i can fix it by change in MailScanner.conf option "Is Definitely Spam" from "bannedlist.customize" to "no". To check it i must diff config and config from rpm, and change values with method divide and conquer.

Now i checking line 2588, <DATA> line 471.

W dniu 28.05.2015 o 10:28, Jad O. Seifeddine pisze:
Remove the README file from conf dir in MailScanner

Also you need to use the old /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigSQL.pm

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 5:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103
The old ConfigSQL file worked for me

The new one with the upgrade give me same error you got 

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 7:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

What means "the old"? Now i have patched ConfigSQL.pm.

After remove README i have this same problem, but i can fix it by change in MailScanner.conf option "Is Definitely Spam" from "bannedlist.customize" to "no". To check it i must diff config and config from rpm, and change values with method divide and conquer.

Now i checking line 2588, <DATA> line 471.

W dniu 28.05.2015 o 10:28, Jad O. Seifeddine pisze:
Remove the README file from conf dir in MailScanner

Also you need to use the old /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigSQL.pm

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 5:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
Where i can found old ConfigSQL.pm?

W dniu 28.05.2015 o 12:54, Jad O. Seifeddine pisze:
The old ConfigSQL file worked for me

The new one with the upgrade give me same error you got 

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 7:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

What means "the old"? Now i have patched ConfigSQL.pm.

After remove README i have this same problem, but i can fix it by change in MailScanner.conf option "Is Definitely Spam" from "bannedlist.customize" to "no". To check it i must diff config and config from rpm, and change values with method divide and conquer.

Now i checking line 2588, <DATA> line 471.

W dniu 28.05.2015 o 10:28, Jad O. Seifeddine pisze:
Remove the README file from conf dir in MailScanner

Also you need to use the old /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigSQL.pm

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 5:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103
With the older MailScanner I guess 

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 8:59 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Where i can found old ConfigSQL.pm?

W dniu 28.05.2015 o 12:54, Jad O. Seifeddine pisze:
The old ConfigSQL file worked for me

The new one with the upgrade give me same error you got 

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 7:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

What means "the old"? Now i have patched ConfigSQL.pm.

After remove README i have this same problem, but i can fix it by change in MailScanner.conf option "Is Definitely Spam" from "bannedlist.customize" to "no". To check it i must diff config and config from rpm, and change values with method divide and conquer.

Now i checking line 2588, <DATA> line 471.

W dniu 28.05.2015 o 10:28, Jad O. Seifeddine pisze:
Remove the README file from conf dir in MailScanner

Also you need to use the old /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigSQL.pm

Sent from my iPhone

On May 28, 2015, at 5:12 PM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

I decide to reinstall MailScanner and install in version 4.85.2-3. After this, i do upgrade_MailScanner_conf and now i cannot start MailScanner, i have error: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2588, <DATA> line 469.

<DATA> is /usr/share/MailScanner/MailScanner/ConfigDefs.pl . When i hash line 469, "SpamBlacklist          0       no      0       yes     1"
i have error about line 471, and etc.

In Mailscanner.conf i havent SpamBlacklist, and this isn't in MailScanner.conf from rpm.

W dniu 27.05.2015 o 15:38, Jeremy McSpadden pisze:
Read the errors in your logs below. They tell you. 
unknown string 
--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 8:31 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Thanks for quick reply, could you give me tips how to debug this or which options i should check?

W dniu 27.05.2015 o 14:54, Jeremy McSpadden pisze:
Looks like bad configs in mailscanner. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 27, 2015, at 7:51 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hello, all messages on my list have SA-score 0.0, why? I thinks
Spamassassin dont works, but i dont know why and how to debug it. I have
installed baruwa on Centos 6, with this python packages:

(px)[root@baruwa baruwa]# pip list
amqp (1.0.13)
amqplib (1.0.2)
anyjson (0.3.3)
argparse (1.3.0)
Babel (0.9.6)
baruwa (2.0.1)
Beaker (1.7.0)
beautifulsoup4 (4.3.2)
billiard (3.3.0.20)
celery (3.0.0)
cracklib (2.9.3)
decorator (3.4.2)
distribute (0.7.3)
eventlet (0.17.4)
FormEncode (1.3.0)
futures (3.0.2)
GeoIP-Python (1.2.4)
greenlet (0.4.7)
importlib (1.0.3)
IPy (0.83)
kombu (2.5.16)
lxml (3.4.4)
M2Crypto (0.22.3)
Mako (1.0.1)
MarkupSafe (0.23)
marrow.interface (1.0.1)
marrow.mailer (4.0.0)
marrow.util (1.2.3)
MySQL-python (1.2.5)
nose (1.3.6)
ordereddict (1.1)
Paste (2.0.2)
PasteDeploy (1.5.2)
PasteScript (2.0)
Pillow (2.8.1)
pip (7.0.1)
psutil (2.2.1)
psycopg2 (2.6)
py-bcrypt (0.4)
Pygments (2.0.2)
pylibmc (1.4.3)
Pylons (1.0.1)
pyparsing (1.5.7)
pyrad (2.0)
python-dateutil (1.5)
python-ldap (2.4.19)
python-magic (0.4.3, /home/baruwa/px/src/python-magic)
python-memcached (1.53)
pytz (2015.4)
reportlab (2.6)
repoze.lru (0.6)
repoze.what (1.0.9)
repoze.what-pylons (1.0)
repoze.what.plugins.config (0.2.1)
repoze.what.plugins.sql (1.0.1)
repoze.who (1.0.19)
repoze.who-friendlyform (1.0.8)
repoze.who-testutil (1.0.1)
repoze.who.plugins.ldap (1.1a1)
repoze.who.plugins.sa (1.0.1)
Routes (2.1)
setuptools (16.0)
simplejson (3.7.2)
six (1.9.0)
SQLAlchemy (0.7.10)
sqlparse (0.1.15)
Tempita (0.5.2)
waitress (0.8.9)
WebError (0.10.3)
WebHelpers (1.3)
WebOb (1.3)
WebTest (2.0.18)
WTForms (2.0.2)
zope.interface (4.1.2)
(px)[root@baruwa baruwa]#

When i trying to forward spam mail to baruwa, in logs i have:

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW <= [hidden email]
H=mail-a.ebi.pl [193.138.208.37] P=esmtps X=UNKNOWN:RC4-SHA:128 S=243875
[hidden email]

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Found 6 messages
waiting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: New Batch: Scanning 1 messages,
244328 bytes
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
unreadablearchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
passwordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
nonpasswordedarchive in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
archivetoodeep in language translation file

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW == [hidden email] R=message_checks
defer (-1): queued for message checks

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Virus and Content Scanning:
Starting
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Looked up unknown string
mailscanner in language translation file
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Your spam actions
"/etc/MailScanner/rules/nonspam.actions.rules" looks like a filename. If
this is a ruleset filename, it must end in .rule or .rules
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Uninfected: Delivered 1 messages
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: Deleted 1 messages from
processing-database
May 27 08:38:50 baruwa MailScanner[838]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW
send to logger

==> /var/log/exim/main.log <==
2015-05-27 08:38:50 1Yxabh-0000I3-HW Spool file 1Yxabh-0000I3-HW-D not
found

==> /var/log/maillog <==
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Logged
May 27 08:38:52 baruwa MailScanner[650]: BaruwaSQL: 1Yxabh-0000I3-HW:
Indexed

In attachment is my /etc/MailScanner.

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
<MailScanner.zip>
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
In reply to this post by MarcinJanowski
Is only one version of this file:
https://github.com/MailScanner/v4/commits/master/mailscanner/bin/MailScanner/ConfigSQL.pm

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

LostNerd
First rule of big updates... Take backups! You should've kept hold of your previous ConfigSQL.pm file.

Peter

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
Sent: 28 May 2015 13:20
To: [hidden email]
Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin

Is only one version of this file:
https://github.com/MailScanner/v4/commits/master/mailscanner/bin/MailScanner/ConfigSQL.pm

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717 kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony) www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
This is my first instance. However, i have 4.84.6 on disc and
ConfigSQL.pm is this same file that in new version.

W dniu 28.05.2015 o 14:36, Peter - Tetrabyte pisze:

> First rule of big updates... Take backups! You should've kept hold of your previous ConfigSQL.pm file.
>
> Peter
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
> Sent: 28 May 2015 13:20
> To: [hidden email]
> Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin
>
> Is only one version of this file:
> https://github.com/MailScanner/v4/commits/master/mailscanner/bin/MailScanner/ConfigSQL.pm
>
> --
> Pozdrawiam,
>
> Marcin Janowski
> Specjalista ds. Systemów IT
> Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
> Dział Rozwiązań Systemowych
>
> T: + 48 81 535 30 00, w. 366
> e-mail: [hidden email]
>
>
> ________________________________
>
> Asseco Business Solutions S.A.
> ul. Konrada Wallenroda 4c
> 20-607 Lublin
> tel.: +48 81 535 30 00
> fax: +48 81 535 30 05
>
> Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717 kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony) www.assecobs.pl
>
> ________________________________
>
> Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.
>
> ________________________________
>
> Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.
>
> ________________________________
>
> This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.
>
> ________________________________
>
> Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
>
> _______________________________________________
> http://pledgie.com/campaigns/12056
> _______________________________________________
> http://pledgie.com/campaigns/12056

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103
Well, I had two cloned servers,

I upgraded one and used the other one to fix the issues I came across.

When I checked file size of ConfigSQL.pm - it differed ever so slightly. This is what made me copy the OLD back to the upgraded server.

Then my problem was solved.

Here is the file I am using see how you go  
https://www.wetransfer.com/downloads/8cccebdc52a7df03616b6d9e15a37faf20150528134624/a81a8903bb23d3fdaff45f0edc90becb20150528134624/274f3e-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
Sent: Thursday, 28 May 2015 10:47 PM
To: [hidden email]
Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin

This is my first instance. However, i have 4.84.6 on disc and ConfigSQL.pm is this same file that in new version.

W dniu 28.05.2015 o 14:36, Peter - Tetrabyte pisze:

> First rule of big updates... Take backups! You should've kept hold of your previous ConfigSQL.pm file.
>
> Peter
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email]
> [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
> Sent: 28 May 2015 13:20
> To: [hidden email]
> Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin
>
> Is only one version of this file:
> https://github.com/MailScanner/v4/commits/master/mailscanner/bin/MailS
> canner/ConfigSQL.pm
>
> --
> Pozdrawiam,
>
> Marcin Janowski
> Specjalista ds. Systemów IT
> Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
> Dział Rozwiązań Systemowych
>
> T: + 48 81 535 30 00, w. 366
> e-mail: [hidden email]
>
>
> ________________________________
>
> Asseco Business Solutions S.A.
> ul. Konrada Wallenroda 4c
> 20-607 Lublin
> tel.: +48 81 535 30 00
> fax: +48 81 535 30 05
>
> Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028257 NIP
> 522-26-12-717 kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
> www.assecobs.pl
>
> ________________________________
>
> Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.
>
> ________________________________
>
> Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.
>
> ________________________________
>
> This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.
>
> ________________________________
>
> Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
>
> _______________________________________________
> http://pledgie.com/campaigns/12056
> _______________________________________________
> http://pledgie.com/campaigns/12056

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?

--
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]


________________________________

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.pl

________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

________________________________

This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.

________________________________

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jeremymcs
Pretty sure that was my first reply to your issue. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 28, 2015, at 8:57 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103
OK SORRY MY BAD

You need to have an old machine like I did

I did a few things one of them was swap the SQL.pm for sure

So even though your still getting error leave my file in place and continue to search for issue

It's not hard it's very simple but for me it was even easier having an in place older version to refer to 

Sent from my iPhone

On May 29, 2015, at 12:01 AM, Jeremy McSpadden <[hidden email]> wrote:

Pretty sure that was my first reply to your issue. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 28, 2015, at 8:57 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?
_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
In reply to this post by jeremymcs
But now i have new configuration, and i cannot run MailScanner ;)

W dniu 28.05.2015 o 15:59, Jeremy McSpadden pisze:
Pretty sure that was my first reply to your issue. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/1">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/2">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/3">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="0/4">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net


On May 28, 2015, at 8:57 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?

-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.plPowyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

jadsy2103

You need to use your config that came with Baruwa

 

All I can say is that when I upgrade MailScanner it broke things,

 

I was fortunate enough to have the old server with old Mailscanner to refer to and take bits from it that I needed for my upgraded installation to work,

 

 

Regards

 

From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
Sent: Friday, 29 May 2015 12:04 AM
To: [hidden email]
Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin

 

But now i have new configuration, and i cannot run MailScanner ;)

W dniu 28.05.2015 o 15:59, Jeremy McSpadden pisze:

Pretty sure that was my first reply to your issue. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a href="tel:850-250-5590;501">850-250-5590x501 | Mobile - <a href="tel:850-890-2543">850-890-2543 
Fax - <a href="tel:850-254-2955">850-254-2955 | Toll Free - <a href="tel:877-699-FLUX">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net

 


On May 28, 2015, at 8:57 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?-- 
Pozdrawiam,
 
Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 
 
T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

 Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.plPowyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.


_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Problem with SpamAssassin

MarcinJanowski
LOL... After move conf.d to conf.dd all works... I mean i havent this errors, but i have new:

[root@baruwa MailScanner]# LANG=en_US.utf8 MailScanner -debug --lint /etc/MailScanner/MailScanner.conf.bez_poprawek
Trying to setlogsock(unix)

Reading configuration file /etc/MailScanner/MailScanner.conf.bez_poprawek
Configuration: Failed to find any configuration files like /etc/MailScanner/conf.d/*, skipping them. at /usr/share/MailScanner/MailScanner/Config.pm line 2044.
ConfigSQL configuration loaded with serial 4, next check in 900 seconds
Reading ruleset spamchecks for keyword spamchecks
Reading ruleset approvedlist for keyword spamwhitelist
Reading ruleset deletedcontentmessage for keyword deletedcontentmessage
Reading ruleset deletedfilenamemessage for keyword deletedfilenamemessage
Reading ruleset deletedsizemessage for keyword deletedsizemessage
Reading ruleset deletedvirusmessage for keyword deletedvirusmessage
Reading ruleset disinfectedreport for keyword disinfectedreporttext
Reading ruleset inlinewarninghtml for keyword inlinehtmlwarning
Reading ruleset inlinespamwarning for keyword inlinespamwarning
Reading ruleset inlinewarningtxt for keyword inlinetextwarning
Reading ruleset languages for keyword languagestrings
Reading ruleset recipientspamreport for keyword recipientspamreport
Reading ruleset rejectionreport for keyword rejectionreport
Reading ruleset sendercontentreport for keyword sendercontentreport
Reading ruleset sendererrorreport for keyword sendererrorreport
Reading ruleset senderfilenamereport for keyword senderfilenamereport
Reading ruleset senderspamrblreport for keyword senderrblspamreport
Reading ruleset senderspamsareport for keyword sendersaspamreport
Reading ruleset sendersizereport for keyword sendersizereport
Reading ruleset senderspamreport for keyword senderbothspamreport
Reading ruleset sendervirusreport for keyword sendervirusreport
Reading ruleset storedcontentmessage for keyword storedcontentmessage
Reading ruleset storedfilenamemessage for keyword storedfilenamemessage
Reading ruleset storedsizemessage for keyword storedsizemessage
Reading ruleset storedvirusmessage for keyword storedvirusmessage
Reading ruleset highspamscore for keyword highspamassassinscore
Reading ruleset messagesize for keyword maxmessagesize
Reading ruleset spamscore for keyword reqspamassassinscore
Reading ruleset spamactions for keyword spamactions
Reading ruleset highspamactions for keyword highscorespamactions
Reading ruleset spamchecks for keyword checkmshmacskip
Reading ruleset contentchecks for keyword dangerscan
Reading ruleset virusscan for keyword virusscan
Read 463 hostnames from the phishing whitelist
Read 13340 hostnames from the phishing blacklists
Config: calling custom init function BaruwaLog
DBD::Pg::st DESTROY failed: ERROR:  prepared statement "dbdpg_p7766_2" does not exist [for Statement "SELECT row_number, ruleset AS rule FROM msrulesets WHERE name=?"] during global destruction.
DBD::Pg::st DESTROY failed: server closed the connection unexpectedly
        This probably means the server terminated abnormally
        before or while processing the request. [for Statement "SELECT value FROM quickpeek WHERE external = ? AND (hostname = ? OR hostname='default') LIMIT 1"] during global destruction.

Checking version numbers...
Version number in MailScanner.conf (4.85.2) is correct.

Your envelope_sender_header in spam.assassin.prefs.conf is correct.
MailScanner setting GID to  (93)
MailScanner setting UID to  (93)

Checking for SpamAssassin errors (if you use it)...
Using SpamAssassin results cache
Connected to SpamAssassin cache database
SpamAssassin reported no errors.
Connected to Processing Attempts Database
Created Processing Attempts Database successfully
There are 0 messages in the Processing Attempts Database
Using locktype = posix
MailScanner.conf says "Virus Scanners = {clamd}"
Found these virus scanners installed: clamavmodule, clamd
===========================================================================
Filename Checks: Windows/DOS Executable (1 eicar.com)
Other Checks: Found 1 problems
Virus and Content Scanning: Starting
Virus scanner "{clamd}" not found in virus.scanners.conf file. Please check your spelling in "Virus Scanners =" line of MailScanner.conf at /usr/share/MailScanner/MailScanner/SweepViruses.pm line 988.
DBD::Pg::st DESTROY failed: server closed the connection unexpectedly
        This probably means the server terminated abnormally
        before or while processing the request. [for Statement "SELECT row_number, ruleset AS rule FROM msrulesets WHERE name=?"] during global destruction.
DBD::Pg::st DESTROY failed: no connection to the server [for Statement "SELECT value FROM quickpeek WHERE external = ? AND (hostname = ? OR hostname='default') LIMIT 1"] during global destruction.
[root@baruwa MailScanner]#


W dniu 29.05.2015 o 02:04, Jad O. Seifeddine pisze:

You need to use your config that came with Baruwa

 

All I can say is that when I upgrade MailScanner it broke things,

 

I was fortunate enough to have the old server with old Mailscanner to refer to and take bits from it that I needed for my upgraded installation to work,

 

 

Regards

 

From: [hidden email] [[hidden email]] On Behalf Of Marcin Janowski
Sent: Friday, 29 May 2015 12:04 AM
To: [hidden email]
Subject: Re: [Baruwa] Problem with SpamAssassin

 

But now i have new configuration, and i cannot run MailScanner ;)

W dniu 28.05.2015 o 15:59, Jeremy McSpadden pisze:

Pretty sure that was my first reply to your issue. 

--
Jeremy McSpadden | Flux Labs
Local - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-250-5590;501">850-250-5590x501 | Mobile - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-890-2543">850-890-2543 
Fax - <a moz-do-not-send="true" href="tel:850-254-2955">850-254-2955 | Toll Free - <a moz-do-not-send="true" href="tel:877-699-FLUX">877-699-FLUX
Web - http://www.fluxlabs.net

 


On May 28, 2015, at 8:57 AM, Marcin Janowski <[hidden email]> wrote:

Hmmm, with your file i have this same errors...  Maybe i have problems
im my configuration?-- 
Pozdrawiam,
 
Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 
 
T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

 Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028257
NIP 522-26-12-717
kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony)
www.assecobs.plPowyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Business Solutions S.A.Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Business Solutions S.A.Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.


-- 
Pozdrawiam,

Marcin Janowski
Specjalista ds. Systemów IT
Centrum Przetwarzania Danych - Lublin
Dział Rozwiązań Systemowych 

T: + 48 81 535 30 00, w. 366
e-mail: [hidden email]

_______________________________________________
http://pledgie.com/campaigns/12056